Skip to main content

อัปเดตชื่ออุปกรณ์/ระบบในตัว

สตริง VPD จะเหมือนกับชื่ออุปกรณ์/ระบบในตัวของ Lenovo ThinkAgile HX ซีรีส์ เมื่อมีการอัปเดตสตริง VPD ชื่อระบบอุปกรณ์/ระบบในตัวที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตด้วย ควรอัปเดตชื่ออุปกรณ์/ระบบในตัวหลังจากเปลี่ยนแผงระบบแล้ว

ใช้ OneCLI เพื่ออัปเดตชื่ออุปกรณ์/ระบบในตัวดังนี้:

OneCli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier "ThinkAgile HX3720 Appliance" 
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx "ThinkAgile HX3720 Appliance:"-
- override
ตารางที่ 1. ชื่อระบบอุปกรณ์/ระบบในตัวและสตริง VPD ที่เกี่ยวข้อง
ชื่ออุปกรณ์สตริง VPD
อุปกรณ์ ThinkAgile HX1320อุปกรณ์ ThinkAgile HX1320
อุปกรณ์ ThinkAgile HX1330อุปกรณ์ ThinkAgile HX1330
อุปกรณ์ ThinkAgile HX2320อุปกรณ์ ThinkAgile HX2320
อุปกรณ์ ThinkAgile HX2330อุปกรณ์ ThinkAgile HX2330
อุปกรณ์ ThinkAgile HX2320-Eอุปกรณ์ ThinkAgile HX2320-E
อุปกรณ์ ThinkAgile HX3320อุปกรณ์ ThinkAgile HX3320
อุปกรณ์ ThinkAgile HX3320 สำหรับ SAP HANAอุปกรณ์ ThinkAgile HX3320 สำหรับ SAP HANA
อุปกรณ์ ThinkAgile HX3330อุปกรณ์ ThinkAgile HX3330
อุปกรณ์ ThinkAgile HX3375อุปกรณ์ ThinkAgile HX3375
อุปกรณ์ ThinkAgile HX2720-Eอุปกรณ์ ThinkAgile HX2720-E
อุปกรณ์ ThinkAgile HX3720อุปกรณ์ ThinkAgile HX3720
อุปกรณ์ ThinkAgile HX1520-Rอุปกรณ์ ThinkAgile HX1520-R
อุปกรณ์ ThinkAgile HX3520-Gอุปกรณ์ ThinkAgile HX3520-G
อุปกรณ์ ThinkAgile HX5520อุปกรณ์ ThinkAgile HX5520
อุปกรณ์ ThinkAgile HX5520-Cอุปกรณ์ ThinkAgile HX5520-C
อุปกรณ์ ThinkAgile HX7520อุปกรณ์ ThinkAgile HX7520
อุปกรณ์ ThinkAgile HX7520 สำหรับ SAP HANAอุปกรณ์ ThinkAgile HX7520 สำหรับ SAP HANA
อุปกรณ์ ThinkAgile HX5530อุปกรณ์ ThinkAgile HX5530
อุปกรณ์ ThinkAgile HX7530อุปกรณ์ ThinkAgile HX7530
อุปกรณ์ ThinkAgile HX7820อุปกรณ์ ThinkAgile HX7820
อุปกรณ์ ThinkAgile HX7820 HANAอุปกรณ์ ThinkAgile HX7820 HANA
ระบบในตัว ThinkAgile HX645 V3ThinkAgile HX645 V3 IS
ระบบในตัว ThinkAgile HX665 V3ThinkAgile HX665 V3 IS
ระบบในตัวของที่จัดเก็บข้อมูล ThinkAgile HX665 V3ThinkAgile HX665 V3 Storage IS
ระบบในตัว ThinkAgile HX630 V3ThinkAgile HX630 V3 IS
ระบบในตัว ThinkAgile HX630 V3 ROBOThinkAgile HX630 V3 ROBO IS
ระบบในตัว ThinkAgile HX650 V3ThinkAgile HX650 V3 IS
ระบบในตัวของที่จัดเก็บข้อมูล ThinkAgile HX650 V3ThinkAgile HX650 V3 Storage IS