Skip to main content

ฮาร์ดแวร์ SXM4400/SXM6400

รุ่น ThinkAgile SXM ซีรีส์ มีโหนดเซิร์ฟเวอร์, เซิร์ฟเวอร์ Hardware Lifecycle Host (HLH), สวิตช์บนตู้แร็ค (TOR), สวิตช์การจัดการ (BMC) และอุปกรณ์จ่ายพลังงาน (PDU)

การกำหนดค่า

โดยขึ้นอยู่กับรุ่น โซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ มีให้ใช้งานในแร็ค 25U หรือ 42U ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:

  • โหนดเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 สี่ถึงสิบหกโหนด (ขึ้นอยู่กับรุ่นและการกำหนดค่าที่สั่งซื้อ)

  • เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR630 หนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Hardware Lifecycle Host

  • สวิตช์เครือข่าย Lenovo ThinkSystem NE2572 สองตัว หรือสวิตช์เครือข่าย Mellanox SN2410 สองตัว ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ “TOR” ในโซลูชัน

  • สวิตช์เครือข่าย Lenovo RackSwitch G8052 หนึ่งตัว ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ “BMC” ในโซลูชัน หากใช้สวิตช์ Mellanox จะไม่มีสวิตช์ “BMC” ในโซลูชัน

โหนดเซิร์ฟเวอร์

รูปภาพต่อไปนี้แสดงโหนดเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 ที่ใช้ในการกำหนดค่าโซลูชันต่างๆ ThinkAgile SXM ซีรีส์

รูปที่ 1. มุมมองของโหนดเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 จากโซลูชัน ThinkAgile SXM Hybrid โดยใช้ NIC สองพอร์ตตัวเดียว

รูปที่ 2. มุมมองของโหนดเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 จากโซลูชัน ThinkAgile SXM Hybrid โดยใช้ NIC พอร์ตเดียวสองตัว

รูปที่ 3. มุมมองของโหนดเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 จากโซลูชัน ThinkAgile SXM All-Flash โดยใช้ NIC สองพอร์ตตัวเดียว

รูปที่ 4. มุมมองของโหนดเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR650 จากโซลูชัน ThinkAgile SXM All-Flash โดยใช้ NIC พอร์ตเดียวสองตัว

Hardware Lifecycle Host

รูปต่อไปนี้แสดงมุมมองของ HLH ThinkSystem SR630

รูปที่ 5. มุมมองของ HLH ThinkSystem SR630

สวิตช์เครือข่าย

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จัดส่งโซลูชัน อาจรวมถึงสวิตช์เครือข่ายใดๆ ต่อไปนี้ รูปภาพด้านล่างแสดงมุมมองของสวิตช์เครือข่ายเหล่านี้

สำคัญ
หมายเลขพอร์ตจะแตกต่างกันระหว่างสวิตช์ต่างๆ ที่ใช้ในโซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ และแสดงไว้ในรูปภาพด้านล่าง
รูปที่ 6. มุมมองของสวิตช์ “TOR” ThinkSystem NE2572 ของ Lenovo

รูปที่ 7. มุมมองของสวิตช์ Lenovo RackSwitch G8052 “BMC”

รูปที่ 8. มุมมองของสวิตช์ Lenovo ThinkSystem NE0152T “BMC”

รูปที่ 9. มุมมองของสวิตช์ Mellanox SN2410 “TOR”