Skip to main content

การกำหนดค่าชุดแหล่งจ่ายไฟ

การกำหนดค่าชุดแหล่งจ่ายไฟช่วยให้ผู้ใช้ตั้งค่าโหมดความซ้ำซ้อนสำหรับแหล่งจ่ายไฟ

รูปที่ 1. การกำหนดค่าชุดแหล่งจ่ายไฟ
Power supply unit configuration
 1. โหมดการซ้ำซ้อน: มีโหมดให้เลือกใช้งานสองโหมด

  • โหมดความซ้ำซ้อน
   • ไม่ใช้ความซ้ำซ้อน: ระบบอาจถูกจำกัดหรือปิดใช้งานระบบได้ หากแหล่งจ่ายไฟอย่างน้อยหนึ่งชุดอยู่ในสภาพบกพร่อง

   • N+1: มีแหล่งจ่ายไฟหนึ่งชุดติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อใช้เป็นชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง ดังนั้นประสิทธิภาพหรือการทำงานของระบบจึงไม่ได้รับผลกระทบ หากชุดแหล่งจ่ายไฟชุดใดชุดหนึ่งอยู่ในสภาพบกพร่อง ยกเว้นจะมีการเปิดใช้งานโหมด Oversubscription ร่วมด้วย

  • โหมด Oversubscription: โหมด Oversubscription ให้ผู้ใช้เข้าถึงพลังงานเสริมของแหล่งจ่ายไฟสำรองได้ เมื่อระบบสำรองทำงานล้มเหลว ชุดแหล่งจ่ายไฟจะปิดเครื่องภายในเวลาหนึ่งวินาที หากการโหลดพลังงานของระบบไม่ได้รับการแก้ไขหลังครบกำหนดเวลา SMM จะทำการจำกัดโหนดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านพลังงานดังกล่าว ขณะที่ช่องใส่อาจได้รับผลกระทบ

   • โหมด Oversubscription จะใช้งานร่วมกับโหมดความซ้ำซ้อน N+1 เท่านั้น

   • เมื่อเปิดใช้งานร่วมกับ N+1 กำลังไฟรวมที่ใช้งานได้จะเท่ากับ 1.2 เท่าของความสามารถของแหล่งจ่ายไฟหนึ่งชุด

  • เมื่อเลือกโหมดความซ้ำซ้อนและโหมด Oversubscription จากเมนูดรอปดาวน์แล้ว ให้คลิกที่ นำไปใช้ เพื่อเปิดใช้งาน

 2. Zero Output: มีช่วงเวลาการสแกนให้เลือกใช้งานสามระดับ คือ 10/30/60 นาที หากเลือกระยะเวลาการสแกนที่สั้นลง SMM จะปรับจำนวนของชุดแหล่งจ่ายไฟที่ไฮเบอร์เนตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อปรับประสิทธิภาพชุดแหล่งจ่ายไฟให้เหมาะสมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโหลดของระบบ ในระยะเวลาการสแกนที่สั้นลงชุดแหล่งจ่ายไฟจะเปิดและปิดใช้งานบ่อยมากขึ้นเมื่อมีความผันแปรภายในโหลดของระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้อายุการใช้งานของชุดแหล่งจ่ายไฟลดลง การปิดใช้งาน Zero Output จะส่งผลให้ชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดทำงานตลอดเวลา หลังจากเลือกระยะเวลาการสแกนจากเมนูดรอปดาวน์แล้ว ให้คลิกที่ นำไปใช้ เพื่อนำตัวเลือกไปใช้งาน