Skip to main content

สวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มบนแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มที่มีอยู่บนแผงระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED ที่อยู่บนแผงระบบ โปรดดู LED บนแผงระบบ