Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขั้วต่อที่อยู่บนแผงระบบ

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
System-board connectors
ตารางที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
1 ขั้วต่อแผงตัวดำเนินการด้านหน้า8 ขั้วต่อสวิตช์ล็อค
2 แบตเตอรี่ 3V (CR2032)9 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
3 ขั้วต่อพัดลม 110 ขั้วต่อตัวยก
4 ขั้วต่อพัดลม 211 ขั้วต่อสาย SATA
5 ขั้วต่อพัดลม 312 ขั้วต่อ TPM
6 ขั้วต่ออะแดปเตอร์บูต M.213 ขั้วต่อโมดูล LOM
7 ขั้วต่อโมดูลแผงจ่ายไฟ