Skip to main content

ไฟ LED บนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ Root of Trust

ดูหัวข้อนี้สำหรับไฟไดโอดเปล่งแสง (LED) บนโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ Root of Trust (โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT)

หมายเหตุ
โมดูลนิรภัยบางชุดที่ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์อาจไม่มีไฟ LED
รูปที่ 1. ไฟ LED บน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT LEDs

1 AP0 LED (สีเขียว)2 AP1 LED (สีเขียว)3 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรง (สีเหลืองอำพัน)
ตารางที่ 1. คำอธิบายไฟ LED บน RoT
สถานการณ์AP0 LEDAP1 LEDไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรงไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGAหมายเหตุไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCCหมายเหตุการดำเนินการ
ความล้มเหลวร้ายแรงของโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoTดับดับติดไม่ระบุไม่ระบุ

เปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

กะพริบไม่ระบุติดไม่ระบุไม่ระบุ

เปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

กะพริบไม่ระบุติดติดไม่ระบุ

เปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

ระบบไม่มีพลังงาน (ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ดับ)ดับดับดับดับดับหากมีไฟ AC แต่แผงระบบไม่มีพลังงาน ให้:
  1. ตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟ (PSU) หรือแผงจ่ายไฟ (PDB) หาก PSU หรือ PDB มีข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยน PSU หรือ PDB ที่บกพร่อง

  2. หาก PSU หรือ PDB ทำงานปกติ ให้เปลี่ยนแผงระบบใหม่ (ดู การเปลี่ยนแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น))

ข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้ของเฟิร์มแวร์ XCCกะพริบไม่ระบุดับไม่ระบุไม่ระบุ

ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

เฟิร์มแวร์ XCC ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาดกะพริบไม่ระบุดับไม่ระบุไม่ระบุ

ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

การตรวจสอบความถูกต้องของเฟิร์มแวร์ UEFI ล้มเหลวไม่ระบุกะพริบดับไม่ระบุไม่ระบุ

ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

เฟิร์มแวร์ UEFI ได้รับการกู้คืนจากความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้องไม่ระบุติดดับไม่ระบุไม่ระบุ

ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ระบบทำงานได้ตามปกติ (ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ติดสว่าง)ติดติดดับติดติด

ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

หมายเหตุ
ดูตำแหน่งของไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA และ XCC ได้ที่ LED บนแผงระบบ