Skip to main content

มุมมองด้านบน

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบที่มองเห็นได้จากด้านบนของเซิร์ฟเวอร์

ตัวเครื่องขนาด 300 มม.

รูปที่ 1. มุมมองด้านบน - 300 มม.

ตารางที่ 1. มุมมองด้านบน - 300 มม.
1 ตัวครอบพัดลมและพัดลม (1 ถึง 6)5 ตัวยก 2
2 สวิตช์ป้องกันการบุกรุก6 ตัวยก 1
3 แบ็คเพลนพลังงาน7 แผ่นกั้นลมสำหรับตัวเครื่องขนาด 300 มม.
4 ชุดแหล่งจ่ายไฟ 

ตัวเครื่องขนาด 360 มม.

รูปที่ 2. มุมมองด้านบน - 360 มม.

ตารางที่ 2. มุมมองด้านบน - 360 มม.
1 ตัวครอบพัดลมและพัดลม (1 ถึง 6)5 ตัวยก 2
2 สวิตช์ป้องกันการบุกรุก6 ตัวยก 1
3 แบ็คเพลนพลังงาน7 แผ่นกั้นลมสำหรับตัวเครื่องขนาด 360 มม.
4 ชุดแหล่งจ่ายไฟ8 โครงยึดรองรับ