Skip to main content

FQXSFMA0011I: ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ [arg1]

ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. โปรดละเว้นข้อความนี้ หากคุณได้เพิ่มหรือลบ DIMM ออกจากระบบ และตรวจไม่พบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อหาความล้มเหลวของ DIMM ที่ยังไม่แก้ไข และเปลี่ยน DIMM ดังกล่าว