Skip to main content

FQXSFMA0012I : PFA ของ DIMM [arg1] ถูกยกเลิกประกาศ

PFA ของ DIMM [arg1] ถูกยกเลิกประกาศ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ