Skip to main content

FQXSFMA0034M: ควรย้าย DIMM [arg1] (UID: [arg2]) ของชุด Interleave ของหน่วยความจำ Persistent ของ Intel Optane DCPMM ไปยังช่อง DIMM [arg3] ตามลำดับ

ควรย้าย DIMM [arg1] (UID: [arg2]) ของชุด Interleave ของหน่วยความจำ Persistent ของ Intel Optane DCPMM ไปยังช่อง DIMM [arg3] ตามลำดับ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง XCC
  2. ปิดระบบ
  3. รายละเอียดในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดงตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับ DCPMM ดังกล่าว
  4. เลื่อน DCPMM ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo