Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ก่อนถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

  3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

  4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ข้อควรสนใจ
  • เมื่อถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ออก ฟังก์ชันทั้งหมดของอะแดปเตอร์ TCM/TPM จะถูกปิดใช้งาน

ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM
TCM/TPM adapter removal

  1. ระบุตำแหน่งของขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM บนแผงระบบ (ดู ขั้วต่อของแผงระบบ)
  2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ภายในขั้วต่อการขยาย I/O 1 (ดูที่ ขั้วต่อของแผงระบบ เพื่อดูตำแหน่งขั้วต่อ) คุณจะต้องถอดอะแดปเตอร์ดังกล่าวออกก่อน (ดู ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O) เนื่องจากอะแดปเตอร์จะขัดขวางการเข้าถึงขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM
  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TCM/TPM อย่างระมัดระวัง จากนั้นค่อยๆ กดสลัก และยกสลักขึ้นจากแผงระบบ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง