Skip to main content

ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม

ในการถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:

  1. ถอดสายของโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากแผงระบบ
  2. เปิดสลักยึดและถอดโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากตัวเครื่อง
    รูปที่ 1. การถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
    Remove the serial port module.

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลพอร์ตอนุกรมชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง