Skip to main content

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

รูปที่ 1. การเดินสายเคเบิลสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว
Cable routing for server models with eight 3.5-inch simple-swap drives

แบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap มาพร้อมกับสายไฟสองเส้นและสายสัญญาณสองเส้น ต่อสายทั้งหมดเข้ากับแผงระบบ
จากไปยัง
1 สาย Mini-SAS ที่ติดป้ายด้วย 0ขั้วต่อ SATA 0-3 บนแผงระบบ
2 สาย Mini-SAS ที่ติดป้ายด้วย 1ขั้วต่อ SATA 4-7 บนแผงระบบ
3 สายไฟที่ติดป้ายด้วย 0ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1 บนแผงระบบ
4 สายไฟที่ติดป้ายด้วย 1ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2 บนแผงระบบ