Skip to main content

FQXSFMA0008I : ความล้มเหลวของการทดสอบหน่วยความจำ DIMM [arg1] POST ได้รับการกู้คืน [arg2]

ความล้มเหลวของการทดสอบหน่วยความจำ DIMM [arg1] POST ได้รับการกู้คืน [arg2]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ