Skip to main content

ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ
  2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย
   หมายเหตุ
   การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
   รูปที่ 1. การถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

 3. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง
  Removal of the RAID flash power module on the chassis

  1. เปิดคลิปยึดในตัวยึดของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  2. นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยึด
 4. ถอดตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตามภาพ หากจำเป็น
  1. กดที่จุดสัมผัสสีฟ้าเพื่อปลดสลัก
  2. เลื่อนตัวยึดตามภาพด้านล่างและยกตัวยึดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การถอดตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  RAID flash power module holder removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง