Skip to main content

FQXSFIO0024I : ตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IEH บนโปรเซสเซอร์ [arg1] ประเภทของ IEH คือ [arg2] ดัชนีของ IEH คือ [arg3] ค่าของรีจิสเตอร์ IehErrorStatus คือ [arg4] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติม

ตรวจพบข้อผิดพลาดโดย IEH บนโปรเซสเซอร์ [arg1] ประเภทของ IEH คือ [arg2] ดัชนีของ IEH คือ [arg3] ค่าของรีจิสเตอร์ IehErrorStatus คือ [arg4] โปรดตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ดาวน์สตรีมเพิ่มเติม

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo