Skip to main content

การเปลี่ยนแผ่นกั้นลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งแผ่นกั้นลม

หมายเหตุ
ไม่มีแผ่นกั้นลมหากมีการติดตั้งตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพหรือ โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM)