Skip to main content

การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนที่ประกอบ ที่เรียกว่าโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ (PHM), โปรเซสเซอร์ หรือตัวระบายความร้อน

ข้อควรสนใจ
ก่อนที่คุณเริ่มต้นการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ (หมายเลขชิ้นส่วน 00MP352) และครีมระบายความร้อน
สำคัญ

โปรเซสเซอร์ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณสามารถจำกัดและลดความเร็วลงชั่วคราวเพื่อลดการจ่ายความร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอุณหภูมิ ในกรณีที่เวลาการจำกัดแกนโปรเซสเซอร์เป็นระยะเวลาที่สั้นมาก (100 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า) อาจมีการระบุรายการเพียงรายการเดียวในบันทึกเหตุการณ์ระบบปฏิบัติการ โดยไม่มีรายการสอดคล้องกันในบันทึกเหตุการณ์ระบบ XCC หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น เหตุการณ์สามารถละเว้นได้ และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนโปรเซสเซอร์

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM) คุณจะต้องใช้ L2AM ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ก่อนหากคุณต้องติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบแผงระบบหรือโปรเซสเซอร์ อย่างไรก็ดี ขณะเปลี่ยน L2AM ตัวเก่าเป็นตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) เนื่องจาก L2AM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว

หมายเหตุ
ส่วนนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน สำหรับการเปลี่ยน โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM) โปรดดูที่ Lenovo Neptune(TM) การเปลี่ยนโมดูลแบบ Liquid to Air (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)