Skip to main content

FQXSFPU4072G : ไม่ได้กําหนดนโยบายการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่ได้กําหนดนโยบายการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo