Skip to main content

รายการอะไหล่

ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Server components

อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
ดรรชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

1ฝาครอบด้านบน   
2โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แบบต่ำ + แบบต่ำ)   
3โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แบบต่ำ)   
4โครงยึดตัวยกด้านหลัง (ความสูงปกติ)   
5โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แบบต่ำ ความสูงปกติ)   
6โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แผงครอบแบบต่ำ)   
7อะแดปเตอร์ PCIe   
8หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก   
9ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (บนตัวเครื่องหรือบนถาดแผงระบบ)   
10ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (ในตัวยก)   
11โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
12ชุดแหล่งจ่ายไฟ   
13แผงครอบชุดแหล่งจ่ายไฟ   
14โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (1)   
15โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (2)   
16ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว   
17โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (3)   
18โมดูล OCP   
19ตัวระบายความร้อนที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ (รูปตัว T)   
20ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
21แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)   
22แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)   
23แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
24ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
25ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
26ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
27แผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ   
28แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (AnyBay)   
แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (SAS/SATA 6 ชุด + NVMe 4 ชุด)   
29แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด   
30แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด   
31แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า EDSFF 16 ตัว   
32ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด   
33แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด   
34อะแดปเตอร์ RAID ภายใน   
35สลักแร็ค (ด้านขวา)   
36สลักแร็ค (ด้านซ้าย)   
37ฝานิรภัย   
38ตัวครอบ EDSFF 4 ตัว   
39แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ EDSFF   
40สวิตช์ป้องกันการบุกรุก   
41แผงพัดลม   
42แผงโปรเซสเซอร์   
43แผง PIB   
44แผง I/O ระบบ   
45การ์ด MicroSD   
46โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT   
47ตัวเครื่อง   
48พัดลมระบบ   
49โมดูลหน่วยความจำ   
50โปรเซสเซอร์   
51ไดรฟ์ M.2   
52แบตเตอรี่ CMOS   
53โมดูลระบายความร้อนด้วยของเหลว   
54ตัวครอบ M.2   
55แบ็คเพลน M.2 PCIe 3.0   
56แบ็คเพลน M.2 PCIe 4.0   
57คลิปยึด M.2   
58การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า   
59การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลัง   
60อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ   
61โครงยึดตัวยกด้านหน้า (แบบต่ำ ความสูงปกติ)