Skip to main content

FQXSFPU4075G : เปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน CPU 1,2

เปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน CPU 1,2

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยน CPU ด้วย CPU ตัวใหม่ ให้ใส่ CPU ตัวเดิมกลับ แล้วรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo