Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้าที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยตัวครอบตัวยกด้านหน้าสองตัว การ์ดตัวยกด้านหน้าสองตัว และอะแดปเตอร์ PCIe สองตัว ดูหัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีถอดและประกอบส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

การกําหนดค่าด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบตัวยก

ดูส่วนนี้เพื่อระบุค่าความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดค่าด้านหน้าและส่วนประกอบตัวยก

ตารางที่ 1. การกําหนดค่าด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบตัวยก
การกำหนดค่าด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ส่วนประกอบตัวยก 3ส่วนประกอบตัวยก 4
รูปที่ 1. ช่องเสียบ PCIe ด้านหน้าสองช่อง

รูปที่ 2. โครงยึดตัวยก 3 LP

รูปที่ 3. การ์ดตัวยก 3

รูปที่ 4. โครงยึดตัวยก 4 FH

รูปที่ 5. การ์ดตัวยก 4