Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เมาส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เมาส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB

ปุ่มคีย์บอร์ดทุกปุ่มหรือบางปุ่มไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายของคีย์บอร์ดเสียบแน่นดีแล้ว

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่

 2. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB ให้เรียกใช้ Setup Utility และสามารถทำงานโดยไม่มีคีย์บอร์ดได้

 3. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดคีย์บอร์ดออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 4. เปลี่ยนคีย์บอร์ด

เมาส์ไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายของเมาส์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แน่นดีแล้ว

  • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเมาส์อย่างถูกต้อง

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่

  • เปิดใช้งานตัวเลือกเมาส์แล้วใน Setup Utility

 2. หากคุณกำลังใช้งานเมาส์ USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดเมาส์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 3. เปลี่ยนเมาส์

ปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์ KVM

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับสวิตช์ KVM

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ KVM เปิดอยู่อย่างถูกต้อง

 3. หากคีย์บอร์ดพ์ เมาส์ หรือจอภาพสามารถทำงานได้ตามปกติโดยใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ให้เปลี่ยนสวิตช์ KVM

อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ และมีการจ่ายไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์

  • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB ที่ถูกต้อง

  • ระบบปฏิบัติการรองรับอุปกรณ์ USB

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการกำหนดค่า USB ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในการตั้งค่าระบบ

  รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ LXPM ((ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน เริ่มต้นระบบ ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager)) จากนั้น คลิก System Settings > Devices and I/O Ports > USB Configuration

 3. หากคุณกำลังใช้งานฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 4. หากอุปกรณ์ USB ยังทำงานไม่ปกติ ให้ลองใช้อุปกรณ์ USB อื่น หรือลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่กำลังทดสอบกับขั้วต่อ USB ที่ใช้ได้งานอีกขั้ว

 5. หากอุปกรณ์ USB ใช้งานได้กับขั้วต่อ USB อื่น แสดงว่าขั้วต่อ USB เดิมอาจมีปัญหา

  • หากขั้วต่อ USB อยู่ทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์:

   1. ถอดสาย USB และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อกับส่วนประกอบแผงระบบอย่างถูกต้อง ดู การเดินสายภายใน

   2. เปลี่ยนแผงด้านหน้าหรือโมดูล I/O ด้านหน้า

  • หากขั้วต่อ USB อยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์:

   1. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ