Skip to main content

B126F0205 : ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้เมื่อมีการตรวจพบเหตุการณ์ที่ยืนยันประเภท เหตุการณ์ระบบ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้เมื่อมีการตรวจพบเหตุการณ์ที่ยืนยันประเภท **เหตุการณ์ระบบ**

การซิงค์นาฬิกาที่มีการประทับเวลาในเหตุการณ์ระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ