Skip to main content

หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกเป็นอุปกณณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอด้วยสาย และให้การเข้าถึงข้อมูลระบบ เช่น ข้อผิดพลาด ข้อมูลสถานะระบบ เฟิร์มแวร์ เครือข่าย และสถานภาพได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ
หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกคือชิ้นส่วนเสริมที่ต้องซื้อแยกต่างหาก

ตำแหน่งของหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

ตำแหน่งคำบรรยายภาพ

หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกจะเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยสายภายนอก


External diagnostics panel connected with a cable

1 หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก
2 แม่เหล็กด้านล่าง

ด้วยส่วนประกอบนี้ หูโทรศัพท์การวินิจฉัยสามารถแนบที่ด้านบนหรือด้านข้างของแร็คได้โดยไม่ต้องใช้มือสำหรับงานบริการ

3 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก

ขั้วต่อนี้อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และใช้เพื่อเชื่อมต่อกับหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

หมายเหตุ
เมื่อถอดปลั๊กหูโทรศัพท์ภายนอก โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:
Unplugging the external diagnostics handset

 • กดคลิปพลาสติกที่ปลั๊กไปข้างหน้า
 • จับคลิปและถอดสายออกจากขั้วต่อ

ภาพรวมของพาแนลจอแสดงผล

อุปกรณ์การวินิจฉัยประกอบด้วยจอแสดงผล LCD และปุ่มนำทาง 5 ปุ่ม


Display panel controls with identifying callouts

1 จอแสดงผล LCD
2 ปุ่มเลื่อน (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา)

กดปุ่มเลื่อนเพื่อค้นหาและเลือกข้อมูลระบบ

3 ปุ่มเลือก

กดปุ่มเลือกเพื่อเลือกจากตัวเลือกในเมนู

แผนภาพโฟลว์ตัวเลือก

จอแสดงผลแผง LCD แสดงข้อมูลระบบต่างๆ เลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ ด้วยปุ่มเลื่อน

ตัวเลือกและรายการบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น


Display panel option flow

รายการเมนูแบบเต็ม

ต่อไปนี้เป็นรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ สลับระหว่างตัวเลือกและรายการข้อมูลรองด้วยปุ่มเลือกและสลับระหว่างตัวเลือกหรือรายการข้อมูลต่างๆ ด้วยปุ่มเลื่อน

ตัวเลือกและรายการบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

เมนูหลัก (แดชบอร์ดสถานะระบบ)
เมนูหลักตัวอย่าง

1 ชื่อระบบ

2 สถานะระบบ

3 จำนวนการแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่

4 อุณหภูมิ

5 การใช้พลังงาน

6 รหัสตรวจสอบ


Display panel home menu

การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่
เมนูย่อยตัวอย่าง

หน้าจอหลัก: จำนวนข้อผิดพลาดที่ดำเนินอยู่

หมายเหตุ
เมนู การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่ จะแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่ดำเนินอยู่เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะไม่มีเมนู การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่ ในระหว่างการนำทาง
1 Active Alerts
หน้าจอรายละเอียด:
 • ID ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ประเภท: ข้อผิดพลาด/คำเตือน/ข้อมูล)

 • เวลาที่เกิด

 • สาเหตุของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้

Active Alerts: 1
Press ▼ to view alert details
FQXSPPU009N(Error)
04/07/2020 02:37:39 PM
CPU 1 Status:
Configuration Error
ข้อมูล VPD ระบบ
เมนูย่อยตัวอย่าง
 • ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 • ตัวระบุหนึ่งเดียวอเนกประสงค์ (UUID)

Machine Type: xxxx
Serial Num: xxxxxx
Universal Unique ID:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เฟิร์มแวร์ของระบบ
เมนูย่อยตัวอย่าง

ข้อมูลหลักของ XCC

 • ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)

 • ID รุ่น

 • หมายเลขเวอร์ชัน

 • วันที่เผยแพร่

XCC Primary (Active)
Build: DVI399T
Version: 4.07
Date: 2020-04-07

ข้อมูลสำรองของ XCC

 • ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)

 • ID รุ่น

 • หมายเลขเวอร์ชัน

 • วันที่เผยแพร่

XCC Backup (Active)
Build: D8BT05I
Version: 1.00
Date: 2019-12-30

UEFI

 • ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)

 • ID รุ่น

 • หมายเลขเวอร์ชัน

 • วันที่เผยแพร่

UEFI (Inactive)
Build: D0E101P
Version: 1.00
Date: 2019-12-26
ข้อมูลเครือข่าย XCC
เมนูย่อยตัวอย่าง
 • ชื่อโฮสต์ XCC

 • ที่อยู่ MAC

 • ตัวพรางเครือข่าย IPv4

 • DNS IPv4

 • IP ภายในของ IPv6 Link

 • IP ของ IPv6 แบบสุ่ม

 • IP ของ IPv6 แบบคงที่

 • เกตเวย์ IPv6 ปัจจุบัน

 • DNS IPv6

หมายเหตุ
ที่อยู่ MAC ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้เท่านั้นที่จะถูกแสดง (แบบขยายหรือแบบใช้งานร่วมกัน)
XCC Network Information
XCC Hostname: XCC-xxxx-SN
MAC Address:
xx:xx:xx:xx:xx:xx
IPv4 IP:
xx.xx.xx.xx
IPv4 Network Mask:
x.x.x.x
IPv4 Default Gateway:
x.x.x.x
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของระบบ:
เมนูย่อยตัวอย่าง
 • อุณหภูมิโดยรอบ

 • อุณหภูมิไอเสีย

 • อุณหภูมิ CPU

 • สถานะ PSU

 • ความเร็วในการหมุนของพัดลมเป็น RPM

Ambient Temp: 24 C
Exhaust Temp: 30 C
CPU1 Temp: 50 C
PSU1: Vin= 213 w
Inlet= 26 C
FAN1 Front: 21000 RPM
FAN2 Front: 21000 RPM
FAN3 Front: 21000 RPM
FAN4 Front: 21000 RPM
เซสชันที่ใช้งาน
เมนูย่อยตัวอย่าง
จำนวนเซสชันที่ใช้งาน
Active User Sessions: 1
การดำเนินการ
เมนูย่อยตัวอย่าง
มีการดำเนินการด่วนหลายรายการดังนี้:
 • ย้อน XCC กลับเป็นค่าเริ่มต้น

 • บังคับรีเซ็ต XCC

 • ร้องขอการรีเซ็ต XCC

 • กำหนดค่าการทดสอบหน่วยความจำ UEFI

 • ล้าง CMOS

 • ร้องขอ Virtual Reseat

 • แก้ไขที่อยู่/ตัวพรางเครือข่าย/เกตเวย์ IPv4 แบบคงที่ของ XCC

 • แก้ไขชื่อระบบ

 • สร้าง/ดาวน์โหลดข้อมูลการซ่อมบำรุง FFDC

Request XCC Reset?
This will request the BMC to reboot itself.
Hold √ for 3 seconds