Skip to main content

การเดินสายภายใน

โปรดดูข้อมูลวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบที่ระบุที่ส่วนนี้

หมายเหตุ
ปลดสลัก แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเมื่อคุณถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ซึ่งมีความเปราะบาง ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการไดรฟ์ด้านหน้าและแบ็คเพลนที่ SR645 V3 รองรับ คลิกที่ ในการกำหนดค่าที่ต้องการเพื่อดูการเดินสาย

ไดรฟ์ด้านหน้าแบ็คเพลนการระบายความร้อนด้วยน้ำโปรเซสเซอร์ 1 ตัวโปรเซสเซอร์สองตัว
4 x 3.5 นิ้วSAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด 
AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด 
U.3 ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
4 x 2.5 นิ้วSAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด  
2 x 2.5 นิ้ว NVMe  
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 4)
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 5)
8 x 2.5 นิ้วSAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
10 x 2.5 นิ้วSAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด   
SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 4)
SAS/SATA ขนาด 2 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 5)
SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด (Gen 4)
SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด (Gen 5)
U.3 ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด/ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4) 
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)  
AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4)  
AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)  
16-EDSFF