Skip to main content

ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x8 หนึ่งชุด และการ์ดตัวยก PCIe x16 หนึ่งชุด

รูปที่ 1. การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x8 หนึ่งชุด และการ์ดตัวยก PCIe x16 หนึ่งชุด
Cable routing with one x8 PCIe riser card and one x16 PCIe riser card
จากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนตัวยก 3 และ 41 ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในและขั้วต่อปั๊ม 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
2 ขั้วต่อ MCIO 1 บนตัวยก 32 ขั้วต่อ PCIe 4 บนแผงโปรเซสเซอร์
3 ขั้วต่อ MCIO 1 และ MCIO 2 บนตัวยก 43 ขั้วต่อ PCIe 1 และ 2 บนแผงโปรเซสเซอร์

การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก PCIe x8 2 ตัว

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก PCIe x8 2 ตัว
Cable routing with two x8 PCIe riser cards
จากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนตัวยก 3 และ 41 ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในและขั้วต่อปั๊ม 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
2 ขั้วต่อ MCIO 1 บนตัวยก 32 ขั้วต่อ PCIe 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
3 ขั้วต่อ MCIO 1 บนตัวยก 43 ขั้วต่อ PCIe 1 บนแผงโปรเซสเซอร์

การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x16

รูปที่ 3. การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x16
Cable routing with one x16 PCIe riser card
จากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนตัวยก 41 ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในบนแผงโปรเซสเซอร์
2 ขั้วต่อ MCIO 1 และ MCIO 2 บนตัวยก 42 ขั้วต่อ PCIe 1 และ 2 บนแผงโปรเซสเซอร์