Skip to main content

แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม.

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งขั้วต่อไดรฟ์ 7 มม. บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

แบ็คเพลนที่ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน non-RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.
Cable routing for 7mm SATA drives
จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
 • 1 ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

 • 1 ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อ PCIe 9 บนแผงโปรเซสเซอร์

แบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.
Cable routing for 7mm NVMe drives
จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
 • 1 ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

 • 1 ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน 7 มม. บนแผงโปรเซสเซอร์:

แบ็คเพลน RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.
Cable routing for 7mm NVMe drives
จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
 • 1 ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

 • 1 ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน 7 มม. บนแผงโปรเซสเซอร์:

ไดรฟ์ SATA/NVMe ขนาด 7 มม. ไปยังอะแดปเตอร์ SFF RAID

หมายเหตุ
การเดินสายแบบนี้ใช้ได้กับแบ็คเพลนต่อไปนี้เท่านั้น:
 • แบ็คเพลนที่ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

 • แบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 4. การเดินสายเคเบิลไดรฟ์ SATA/NVMe ขนาด 7 มม. และอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)
Cable routing for 7mm SATA/NVMe drives and an 8i SFF RAID card (Gen 3 or Gen 4)
จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
 • 1 ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

 • 1 ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อ SFF RAID
 • Gen 3: C0, C1 (เชื่อมต่อกับไดรฟ์ SATA ขนาด 7 มม.)

 • Gen 4: C0 (เชื่อมต่อกับไดรฟ์ NVMe ขนาด 7 มม.)