Skip to main content

อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับ ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

รูปที่ 1. การเดินสายอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
Management NIC adapter cable routing
จากไปยัง
1 ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ1 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการที่สองบนแผง I/O ของระบบ