Skip to main content

ไดรฟ์ U.3 ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 แปดตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู ไดรฟ์แบ็คเพลน M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ U.3 มาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

รูปที่ 1. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS1 C0