Skip to main content

ไดรฟ์ U.3 ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 แปดตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู การเดินสายไฟแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

รูปที่ 1. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS1 C0