Skip to main content

แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้า E1.S EDSFF 16 ตัว

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์รีไทเมอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างแบ็คเพลน อะแดปเตอร์รีไทเมอร์ และขั้วต่อแผงระบบตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์รีไทเมอร์ที่มีขั้วต่อบนแผง
จากไปยัง
1 EDSFF 0–11 ขั้วต่อ PCIe 2
2 EDSFF 2–32 ขั้วต่อ PCIe 1
3 EDSFF 4–53 ขั้วต่อ PCIe 4
4 EDSFF 6–74 ขั้วต่อ PCIe 3
5 พลังงาน5 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนบนแผงระบบ
6 EDSFF 8–96 ขั้วต่อ PCIe 7
7 EDSFF 10–117 ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9
8 EDSFF 12–138 C0
9 EDSFF 14–159 C1