Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว ที่มีแบ็คเพลน (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ติดตั้งอยู่

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู การเดินสายไฟแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 1. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 1. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)1 NVMe 8-91 ขั้วต่อ PCIe 7
2 NVMe 6-72 ขั้วต่อ PCIe 1
BP ด้านหน้า (SAS)3 SAS 0-3, SAS 4-73
  • Gen 3: C0, C1

  • Gen 4: C0

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i CFF HBA/RAID (Gen 3)

ในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู อะแดปเตอร์ CFF RAID

รูปที่ 2. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3)
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0-31 C0
2 SAS 4-72 C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID3 อินพุต MB3 ขั้วต่อ PCIe 4
4 ขั้วต่อไฟฟ้า4 ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน
BP ด้านหน้า (NVMe)5 NVMe 8-95 ขั้วต่อ PCIe 7
6 NVMe 6-76 ขั้วต่อ PCIe 1