Skip to main content

แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 8 ตัว เพื่อกําหนดค่าการระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู การเดินสายไฟแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 ขั้วต่อ PCIe 8
2 SAS 12 ขั้วต่อ PCIe 9

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11
  • Gen 3: C0, C1

  • Gen 4: C0