Skip to main content

ไดรฟ์ U.3 ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 8 ตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้หนึ่งตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู ไดรฟ์แบ็คเพลน M.2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

รูปที่ 1. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS1 C0