Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดป้ายอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมนี้ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งป้ายอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
  Attaching the OCP 3.0 Ethernet adapter label

 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
  รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
  หมายเหตุ
  • ตรวจสอบว่าเสียบอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเข้าที่และและขันตะปูควงแน่นดีแล้ว มิฉะนั้น อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 จะไม่ได้รับการเชื่อมต่อแบบเต็มและอาจไม่ทำงาน

  • หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลมระบบจะยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0


  OCP 3.0 Ethernet adapter installation

  1. ดันอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 โดยจับที่ที่จับทางด้านซ้ายจนกว่าจะเสียบเข้าไปในขั้วต่อบนแผงระบบเข้าที่
  2. ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube