Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายใน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดส่วนประกอบใดๆ ที่อาจกีดขวางการเข้าถึงอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายใน
 3. ถอดสายทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายใน
  หมายเหตุ
  หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากแผงระบบ ให้ปลดสลัก แถบปลดล็อค หรือล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
  รูปที่ 1. ถอดสายออกจากแผงระบบ
  Press the release tab and disengage the connector from the cable socket. Do not pull the cable using force.

 4. ยกสลักปลดล็อค เลื่อนอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายในเล็กน้อยตามภาพ แล้วค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายใน
  Internal CFF RAID/HBA adapter removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ CFF RAID/HBA ภายในชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube