Skip to main content

ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในติดตั้งสลักตู้แร็ค

หมายเหตุ
หากสลักแร็คไม่ได้ประกอบเข้ากับขั้วต่อ VGA หรือส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า คุณสามารถติดตั้งสลักแร็คได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ในการติดตั้งสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสลักแร็คใหม่ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสลักแร็คชุดใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ จัดแนวของสลักแร็คให้เข้ากับพินบนตัวเครื่อง แล้วกดสลักแร็คลงบนตัวเครื่อง และค่อยๆ เลื่อนไปทางด้านหลัง
  รูปที่ 1. การติดตั้งสลักตู้แร็ค
  Rack latch installation

 3. ขันสกรูเพื่อยึดสลักแร็คที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งสกรู
  Screws installation

 4. หากสลักแร็คประกอบเข้ากับขั้วต่อ VGA, ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า หรือทั้งสองอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เดินสาย VGA, สายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า หรือทั้งสองสายผ่านร่องบนตัวเครื่องตามภาพ จากนั้น ขันสกรูเพื่อยึดคลิปยึดสาย

   รูปที่ 3. การติดตั้งคลิปยึดสาย
   Cable retainer installation

  2. เสียบสาย VGA 1, สายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า 2 หรือสายทั้งสองเส้นเข้ากับแผงระบบ

   รูปที่ 4. การเดินสายเคเบิลขั้วต่อ VGA และส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าบนสลักแร็ค
   Cable routing for the VGA connector and the front I/O assembly on rack latches

หลังจากติดตั้งสลักตู้แร็ค:
 1. ติดตั้งแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวาตามภาพ
  รูปที่ 5. การติดตั้งแผ่นป้าย ID
  ID label plate installation

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์