Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

ภาพประกอบภายในหัวข้อนี้จะแสดงมุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ โดยอ้างอิงจากช่องใส่ไดรฟ์ที่รองรับ
หมายเหตุ
  • เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้

  • ตัวเครื่องสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่องไม่สามารถอัปเกรดเป็นตัวเครื่องสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วยี่สิบสี่ช่องได้

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง (0–7)
Front view of server models with eight 2.5-inch drive bays (0–7)

รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง (0–15)
Front view of server models with sixteen 2.5-inch drive bays (0–15)

รูปที่ 3. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบช่อง (0–19)
Front view of server models with twenty 2.5-inch drive bays (0–19)

รูปที่ 4. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ช่อง (0–23)
Front view of server models with twenty-four 2.5-inch drive bays (0–23)

รูปที่ 5. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่อง (0–7)
Front view of server models with eight 3.5-inch drive bays (0–7)

รูปที่ 6. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองช่อง (0–11)
Front view of server models with twelve 3.5-inch drive bays (0–11)

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 แถบข้อมูลแบบดึงออก2 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
3 สลักแร็ค (ด้านขวา)4 ช่องใส่ไดรฟ์
5 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)6 ขั้วต่อ VGA (มีในบางรุ่น)
7 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์8 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
9 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ 

1 แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller จะติดอยู่ที่ด้านบนของแถบข้อมูลแบบดึงออก

2 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนชุด I/O ตัวหน้า โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

3 5 สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

4 ช่องใส่ไดรฟ์

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

6 ขั้วต่อ VGA (มีในบางรุ่น)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

7 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

8 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
7 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
8 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ(กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์

9 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์

ใช้สำหรับปิดช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่าง