Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งช่องใส่สื่อ

หมายเหตุ
ขั้วต่อ I/O ด้านหน้าสำหรับรุ่นส่วนใหญ่จะรวมอยู่บนสลักแร็ค ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าที่แสดงภาพในหัวข้อนี้ มาพร้อมกับแผงการวินิจฉัย LCD และรองรับเฉพาะรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้เท่านั้น:
  • รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง

  • รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง

รูปที่ 1. ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า (บนสลักแร็ค)
Front I/O assembly (on rack latch)

รูปที่ 2. ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า (บนช่องใส่ไดรฟ์ประเภทสื่อ)
Front I/O assembly (on media bay)

ในการเปลี่ยนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าบนสลักแร็คด้านขวา โปรดดู การเปลี่ยนสลักตู้แร็ค