Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

ส่วนนี้จะแนะนำมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง

รูปที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง
Front view of server models with eight 2.5-inch front drive bays

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (2)6 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 แถบข้อมูลแบบดึงออก
9 ช่องใส่ไดรฟ์ (8)10 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดชุด (มีแผงการวินิจฉัย LCD)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง


Front view of server models with eight 2.5-inch front drive bays

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์6 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย LCD
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 แถบข้อมูลแบบดึงออก
9 ช่องใส่ไดรฟ์ (8)10 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง


Front view of server models with sixteen 2.5-inch drive bays

ตารางที่ 3. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์6 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 แถบข้อมูลแบบดึงออก
9 ช่องใส่ไดรฟ์ (16)10 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกชุด (พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง


Front view of server models with sixteen 2.5-inch drive bays (with LCD diagnostics panel)

ตารางที่ 4. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย LCD6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 ช่องใส่ไดรฟ์ (16)
9 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ช่อง


Front view of server models with twenty-four 2.5-inch front drive bays

ตารางที่ 5. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 ช่องใส่ไดรฟ์ (24)
9 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์พร้อมช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)


Front view of server models with 2.5-inch front drive bays (without backplanes)

ตารางที่ 6. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (3)4 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย
5 สลักแร็ค (ด้านขวา)6 แถบข้อมูลแบบดึงออก
7 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว แปดชุด

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่อง


Front view of server models with eight 3.5-inch front drive bays

ตารางที่ 7. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์6 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 แถบข้อมูลแบบดึงออก
9 ช่องใส่ไดรฟ์ (8)10 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบสองช่อง


Front view of server models with twelve 3.5-inch front drive bays

ตารางที่ 8. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 ช่องใส่ไดรฟ์ (12)
9 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์พร้อมช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)

Front view of server models with 3.5-inch front drive bays (without backplanes)

ตารางที่ 9. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย4 สลักแร็ค (ด้านขวา)
5 แถบข้อมูลแบบดึงออก6 แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (12)
7 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

แผงการวินิจฉัย

แผงการวินิจฉัยจะรวมอยู่ในส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าในบางรุ่น ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุมและไฟ LED แสดงสถานะบนแผงการวินิจฉัยได้ที่ แผงการวินิจฉัย

ไฟ LED ของไดรฟ์

ไดรฟ์แบบ Hot-swap แต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงกิจกรรมและไฟ LED แสดงสถานะและมีการควบคุมสัญญาณโดยแบ็คเพลน สีและความเร็วที่แตกต่างกันจะแสดงถึงกิจกรรมหรือสถานะของไดรฟ์ที่แตกต่างกัน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงไฟ LED ต่างๆ บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเทต

รูปที่ 2. ไฟ LED ของไดรฟ์
Drive LEDs

ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
1 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (ขวา)สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (ซ้าย)สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่

ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก

ขั้วต่อใช้สำหรับเชื่อมต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ โปรดดู แผงการวินิจฉัย LCD/หูโทรศัพท์

ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย LCD

ส่วนประกอบมาพร้อมกับแผงการวินิจฉัย LCD ในตัวที่สามารถใช้เพื่อรับสถานะ ระดับเฟิร์มแวร์ ข้อมูลเครือข่าย และข้อมูลสถานภาพของระบบได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันของแผง โปรดดู แผงการวินิจฉัย LCD/หูโทรศัพท์

ไดรฟ์แบบ Hot-swap และช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออก ชื่อโฮสต์ Lenovo XClarity Controller ตามค่าเริ่มต้นและที่อยู่ Link Local (LLA) IPv6 จะระบุอยู่บนแท็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller.

สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น คีย์บอร์ด USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

ขั้วต่อ VGA

ขั้วต่อ VGA ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller

ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller สามารถทําหน้าที่เป็นขั้วต่อ USB 2.0 ปกติกับระบบปฏิบัติการโฮสต์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ซึ่งคุณสามารถติดตั้งและเปิดแอป Lenovo XClarity Mobile เพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller ได้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอป Lenovo XClarity Mobile โปรดดูที่ เอกสารแบบออนไลน์ของแอปบนมือถือ Lenovo XClarity Administrator