Skip to main content

ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดตัวยก PCIe 2 ด้านหลัง หากเป็นไปได้ ดู ถอดตัวยก PCIe
 2. ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  1. ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากแผงระบบ
  2. ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากคลิปยึดสายสามเส้นที่ด้านนอกของช่องใส่ PSU
  3. ดึงสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากโครงยึดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
   รูปที่ 1. การถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
   Removing the intrusion switch
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน โปรดดู ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง