Skip to main content

FQXSPSE4024I : นำเข้ากุญแจ SSH Client สำหรับผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2]

นำเข้ากุญแจ SSH Client สำหรับผู้ใช้ [arg1] จาก [arg2]

ผู้ใช้นำเข้ากุญแจไคลเอ็นต์ของ SSH

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0107

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ