Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อนุกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพอร์ตหรืออุปกรณ์อนุกรม

จำนวนพอร์ตอนุกรมที่แสดงมีน้อยกว่าจำนวนพอร์ตอนุกรมที่ติดตั้ง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • แต่ละพอร์ตจะได้รับการระบุที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันใน Setup Utility และไม่มีการปิดใช้งานพอร์ตอนุกรม

  • เสียบอะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรม (หากมี) อย่างถูกต้อง

 2. เสียบอะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรมใหม่

 3. เปลี่ยนอะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรม

อุปกรณ์อนุกรมไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ได้

  • มีการเปิดใช้งานพอร์ตอนุกรมและระบุที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน

  • มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับขั้วต่อที่ถูกต้อง

 2. ใส่ส่วนประกอบต่อไปนี้ให้แน่น:
  1. อุปกรณ์อนุกรมที่บกพร่อง

  2. สายอนุกรม

 3. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้:
  1. อุปกรณ์อนุกรมที่บกพร่อง

  2. สายอนุกรม

 4. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผงระบบ