Skip to main content

FQXPMCL0009I : นำเข้าการตั้งค่า UEFI สำเร็จแล้ว

นำเข้าการตั้งค่า UEFI สำเร็จแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ