Skip to main content

FQXSFMA0025M : มีการปลดการเชื่อมต่อ NVDIMM Supercap NVDIMM จะสูญเสียความสามารถในการสำรองข้อมูลจนกว่าจะได้รับการแก้ไข [arg1]

มีการปลดการเชื่อมต่อ NVDIMM Supercap NVDIMM จะสูญเสียความสามารถในการสำรองข้อมูลจนกว่าจะได้รับการแก้ไข [arg1]

พารามิเตอร์

[arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซิร์ฟเวอร์เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด ให้ตรวจสอบ DIMM มีการติดตั้งอย่างถูกต้องและตรวจสอบด้วยสายตาไม่มีวัตถุแปลกปลอมในขั้วต่อ BBU ในช่องหน่วยความจำดังกล่าว
  2. หากไม่พบปัญหาที่ขั้วต่อ BBU หรือปัญหายังคงอยู่ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของหน่วยความจำนี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM