Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนพลังงาน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแบ็คเพลนพลังงาน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
  3. ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมของถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
  1. ค่อยๆ ดึงและปลดชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งไว้ทุกตัว
 2. ถอดสายแบ็คเพลนพลังงานและถอดออกจากคลิปยึดสาย
  รูปที่ 1. การถอดสายแบ็คเพลนพลังงาน


 3. จับและยกแบ็คเพลนพลังงานขึ้นเพื่อถอดออก
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลนพลังงาน


หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน (โปรดดู ติดตั้งแบ็คเพลนพลังงาน)
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ:
  1. ถอดสกรูสี่ตัวและเลื่อนแบ็คเพลนลงเพื่อถอดออกจากโครงยึด
   รูปที่ 3. การแยกชิ้นส่วนแบ็คเพลนพลังงาน

  2. รีไซเคิลส่วนประกอบตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น