Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

  1. เสียบและหมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคฝานิรภัย
    รูปที่ 1. การปลดล็อคฝานิรภัย

  2. กดสลักปลดล็อค แล้วหมุนฝานิรภัยออกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
    รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย