Skip to main content

ไฟ LED ของไดรฟ์

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED ไดรฟ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์และไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

รูปที่ 1. ไฟ LED ของไดรฟ์
Drive LEDs
ตารางที่ 1. ไฟ LED ของไดรฟ์
LEDรายละเอียด
1 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)

ไดรฟ์แบบ Hot-swap แต่ละชุดมาพร้อมกับไฟ LED แสดงกิจกรรม หากไฟ LED นี้กะพริบอยู่ แสดงว่าไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์อยู่ระหว่างใช้งาน

2 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)
ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์จะแสดงสถานะต่อไปนี้:
  • ไฟ LED ติดสว่าง: ไดรฟ์ทำงานล้มเหลว
  • ไฟ LED กะพริบช้าๆ (หนึ่งครั้งต่อวินาที): ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
  • ไฟ LED กะพริบอย่างรวดเร็ว (สามครั้งต่อวินาที): ไดรฟ์กำลังถูกระบุ