Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟต่างๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อการเริ่มทำงาน:

 • โปรเซสเซอร์สองตัวในช่องเสียบ 1 และ 2
 • โมดูลหน่วยความจํา DRAM สองตัวในช่องเสียบ 10 และ 26
 • ชุดแหล่งจ่ายไฟสองชุด
 • พัดลมระบบหกตัว
 • ไดรฟ์ 2.5 นิ้วหนึ่งตัว M.2 หนึ่งตัว หรือ 7 มม. หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
หมายเหตุ
แหล่งจ่ายไฟของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทแหล่งจ่ายไฟ

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CFFv4

รูปที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CFFv4
CFFv4 power supply LEDs
ตารางที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CFFv4
LEDรายละเอียด
1 สถานะอินพุต
ไฟ LED แสดงสถานะอินพุตจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้:
 • ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกจากแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

 • สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

2 สถานะเอาต์พุต
ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้:
 • ดับ: เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ หากเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ แต่ไฟแสดงสถานะเอาต์พุตดับ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

 • กะพริบสีเขียวช้าๆ (ราวๆ หนึ่งครั้งทุกสองวินาที): แหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมดใช้งานแบบ Cold Redundancy

 • กะพริบสีเขียวถี่ๆ (ราวๆ สองครั้งทุกหนึ่งวินาที): แหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมดสลีปแบบ Cold Redundancy

 • สีเขียว: เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่และแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ

3 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาด
 • ดับ: แหล่งจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ

 • เหลือง: แหล่งจ่ายไฟอาจทำงานล้มเหลว ถ่ายโอนข้อมูลบันทึก FFDC จากระบบและติดต่อทีมสนับสนุน Back End ของ Lenovo เพื่อตรวจสอบบันทึกข้อมูล PSU

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CRPS

รูปที่ 2. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CRPS
CRPS power supply LED
ตารางที่ 2. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ CRPS
LEDรายละเอียด
1 สถานะแหล่งจ่ายไฟ
ไฟ LED แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้
 • สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟ AC และทำงานปกติ

 • ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกจากแหล่งจ่ายพลังไฟ AC

 • สีเขียวกะพริบช้าๆ (กะพริบประมาณหนึ่งครั้งทุกวินาที): แหล่งจ่ายไฟอยู่ในสถานะสแตนด์บาย PSU ที่มีพลังงาน AC, สถานะสแตนด์บายแบบ Cold หรือสถานะสแตนด์บายตลอดเวลา

 • สีเหลือง: สายไฟ AC ถูกถอดปลั๊กออก, สูญเสียกระแสไฟ AC (โดยแหล่งจ่ายไฟที่สองแบบคู่ขนานยังอยู่ในแหล่งพลังงาน AC ขาเข้า) หรือแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว ในการแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่

 • สีเหลืองกะพริบช้าๆ (กะพริบประมาณหนึ่งครั้งทุกวินาที): แหล่งจ่ายไฟแจ้งเตือนสถานการณ์ที่แหล่งจ่ายไฟยังคงทำงาน

 • สีเขียวกะพริบเร็ว (กะพริบประมาณ 2 ครั้งต่อวินาที): อัปเดตเฟิร์มแวร์แหล่งจ่ายไฟ