Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม

สรุปข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

การปล่อยเสียงรบกวน
เซิร์ฟเวอร์มีการประกาศเกี่ยวกับการปล่อยเสียงรบกวนดังต่อไปนี้:
 • ระดับพลังเสียง (LWAd)
  • ไม่มีการใช้งาน:
   • ปกติ: 6.8 เบล
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 6.8 เบล
   • GPU: 7.8 เบล
  • การทำงาน:
   • ปกติ: 8.0 เบล
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 8.0 เบล
   • GPU: 9.0 เบล
 • ระดับความดันเสียง (LpAm):
  • ไม่มีการใช้งาน:
   • ปกติ: 52.3 dBA
   • เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 52.3 dBA
   • GPU: 61.9 dBA
  • การทำงาน:
   • ปกติ: 64.9 dBA
   • ที่จัดเก็บข้อมูล: 64.9 dBA
   • GPU: 72.1 dBA
หมายเหตุ
 • ระดับเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296
 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าที่ระบุ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า/เงื่อนไข
  • การกำหนดค่าทั่วไป: โปรเซสเซอร์สี่ตัวที่มี TDP 205W, RDIMM ขนาด 64GB สามสิบสองตัว, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SAS แปดตัว, RAID 940-8i, Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-port OCP, ชุดแหล่งจ่ายไฟสองชุด ขนาด 1,100 วัตต์
  • การกำหนดค่า GPU: โปรเซสเซอร์สี่ตัวที่มี TDP 165W, NVIDIA A100 GPU สองตัว, RDIMM ขนาด 64GB สามสิบสองตัว, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SAS ยี่สิบสี่ตัว, RAID 940-16i, Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-port OCP, ชุดแหล่งจ่ายไฟสองชุด ขนาด 1,800 วัตต์
  • การกำหนดที่จัดเก็บ: โปรเซสเซอร์สี่ตัวที่มี TDP 205W, RDIMM ขนาด 64GB สามสิบสองตัว, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SAS ยี่สิบสี่ตัว, RAID 940-8i, Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-port OCP, ชุดแหล่งจ่ายไฟสองชุด ขนาด 2,600 วัตต์
 • กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนแร็คในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ อุณหภูมิแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่
การจัดการอุณหภูมิโดยรอบ
ปรับอุณหภูมิโดยรอบเมื่อติดตั้งส่วนประกอบที่ระบุ:
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 45°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น
  • โปรเซสเซอร์ที่มี TDP น้อยกว่าหรือเท่ากับ 165 วัตต์
  • โมดูลหน่วยความจำที่มีความจุ 64 GB หรือต่ำกว่า
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 35°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น
  • โปรเซสเซอร์ที่มี TDP มากกว่า 165 วัตต์ และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 250 วัตต์
  • อะแดปเตอร์ ConnectX-7 NDR200 QSFP 2 พอร์ต ไม่มีสายออปติกแบบแอ็คทีฟ
  • อะแดปเตอร์ ConnectX-7 NDR400 QSFP 1 พอร์ต ไม่มีสายออปติกแบบแอ็คทีฟ
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 30°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น
  • โปรเซสเซอร์ที่มี TDP มากกว่า 250 วัตต์
  • อะแดปเตอร์ GPU ความกว้างปกติ และโปรเซสเซอร์ที่มี TDP 270 วัตต์1
  • โมดูลหน่วยความจำที่มีความจุ 96 GB หรือ 128 GB2
  • อะแดปเตอร์ ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2 พอร์ต มีสายออปติกแบบแอ็คทีฟ2
  • อะแดปเตอร์ ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 2 พอร์ต มีสายออปติกแบบแอ็คทีฟ2
  • อะแดปเตอร์ ConnectX-7 NDR200 QSFP 2 พอร์ต มีสายออปติกแบบแอ็คทีฟ2
  • อะแดปเตอร์ ConnectX-7 NDR400 QSFP 1 พอร์ต มีสายออปติกแบบแอ็คทีฟ2
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 28°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU กว้างปกติ และโปรเซสเซอร์ที่มี TDP 165 วัตต์3
 • รักษาอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่ 25°C หรือต่ำกว่าเมื่อติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชิ้น
  • อะแดปเตอร์ GPU กว้างสองเท่า และโปรเซสเซอร์ที่มี TDP 165 วัตต์3
  • โมดูลหน่วยความจำที่มีความจุ 256 GB1
หมายเหตุ
 • 1 จำนวนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสูงสุดที่รองรับได้คือ แปด
 • 2 จำนวนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสูงสุดที่รองรับได้คือ สิบหก
 • 3 จำนวนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสูงสุดที่รองรับได้คือ สี่
สภาพแวดล้อม

ThinkSystem SR850 V3 สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A2 ด้วยการกำหนดค่าส่วนใหญ่ และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท A4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ASHRAE A2

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR850 V3 ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท H1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ASHRAE H1

 • อุณหภูมิห้อง:
  • การทำงาน
   • ASHRAE ประเภท H1: 5°C ถึง 25°C (41°F ถึง 77°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 500 ม. (1,640 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
   • ASHRAE ประเภท A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
   • ASHRAE ประเภท A3: 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 175 ม. (574 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
   • ASHRAE ประเภท A4: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1 °C ทุกๆ 125 ม. (410 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)
  • การจัดส่ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)
 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  • การทำงาน
   • ASHRAE ประเภท H1: 8% ถึง 80%, จุดน้ำค้างสูงสุด: 17°C (62.6°F)
   • ASHRAE ประเภท A2: 8% ถึง 80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)
   • ASHRAE ประเภท A3: 8% ถึง 85%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)
   • ASHRAE ประเภท A4: 8% ถึง 90%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)
  • การจัดส่ง/เก็บรักษา: 8% ถึง 90%
 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดู การปนเปื้อนของอนุภาค
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม